Amatorskie


Radiotelefony Amatorskie


VHF CT-22

VHF CT-180