AP-1500


     ANTENA SAM. CB AP-1500  
26,5-28 MHZ, 167 cm, 400 W, 3 dB